Faq

Vraag en antwoord over beroeps­aansprakelijkheid.

Op onze website kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en vergelijken, verzekeringsvoorwaarden vergelijken en de verzekering van uw keuze online afsluiten. Wij zorgen dat de verzekering wordt ondergebracht bij de verzekeraar en verstrekken u informatie, maar wij adviseren u via deze website niet! Dit betekent dat uzelf verantwoordelijk bent voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste keuze die u heeft gemaakt of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van uw gegevens. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, wilt u toch advies of heeft u nog andere vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

In het algemeen kan beroepsaansprakelijkheid worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep.

Onder beroep wordt verstaan het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden. Aan deze werkzaamheden ligt een overeenkomst ten grondslag op basis van een inspanningsverplichting met de opdrachtgever. Bij fouten kan worden gedacht aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen en dergelijke bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten binnen zijn beroepswerkzaamheden (hoedanigheid).

De aansprakelijheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep. Als maatstelling van de norm wordt als uitgangspunt genomen hoe een beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring gehandeld zou hebben in dezelfde situatie met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding die bestaan uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedere vrije beroepsbeoefenaar waarbij aan zijn werkzaamheden een intellectuele prestatie ten grondslag ligt.

Zoals bijvoorbeeld interim- en projectmanagement en consultancy werkzaamheden op het gebied van finance & contol, human resource management, organisatie- en managementondersteuning, marketing & communicatie, informatie- en communicatietechnologie.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in het algemeen dekking voor de schadeloosstelling van derden, de kosten van verweer en beredding en de wettelijke rente. Er bestaat dekking voor vermogensschade (niet het gevolg van een personen- of zaakschade) en in sommige gevallen ook voor personen- en/of zaakschade. Het bestaan van aansprakelijkheid is de kern van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) is het van belang een algemene bedrijfsaansprakelijheidsverzekering (AVB) af te sluiten voor het zogenaamde 'kantoorrisisco', dit is het risico van alle dag voor personen- en/of zaak schade dat iedereen loopt die een kantoor houdt. Het verschil tussen de beide verzekeringen bestaat erin dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het risico dat direct voortvloeit uit de primaire prestatie van de vrije beroepsbeoefenaar, terwijl de AVB dit risico uitsluit.

Door een toenemende juridisering lopen beroepsbeoefenaars/ondernemingen een steeds groter risico om aangesproken te worden op de specifieke risico's verbonden aan de uitoefening van hun beroep of onderneming. Bij dergelijke risico's biedt een algemene aansprakelijkheidsverzekering onvoldoende of slechts zeer beperkte bescherming.

Een fout kan in een klein hoekje zitten ondanks de uitstekende kwaliteit van uw werkzaamheden en risicobeheersing. Ook onterechte aanspraken zijn niet altijd te voorkomen. Hierbij is een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering een onmisbaar onderdeel voor de bedrijfsvoering en uiteindelijk voor de bescherming van de reputatie en continuiteit van de onderneming.

Dat is nihil of afhankelijk van uw keuze tegen een premiekorting een vooraf overeengekomen vast bedrag, bijvoorbeeld € 2.500 per schade.

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U kunt dit meeverzekeren tegen een geringe eenmalige meerpremie.

Hoewel in de offerte meestal geen verplichting (voor dekking) tot het gebruik van uw Algemene Voorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers is opgenomen, gaat de verzekeraar er vanuit dat u in de regel voor rechtstreekse opdrachten ( niet via tussenkomst/interimmanagementbureau) wel uw algemene voorwaarden overeenkomt met uw opdrachtgevers; vanuit het oogpunt van risicobewustzijn en risicomanagement.

Het is belangrijk in uw Algemene Voorwaarden de onderstaande aansprakelijkheids-beperkende bepalingen op te nemen:

1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.
3. Een forum- en rechtskeuzebeding (Nederlandse rechter/ Nederlands recht).
4. De Algemene Voorwaarden moeten, om deze juist overeen te komen, bij elke opdracht in het offerte stadium en uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht aan de opdrachtgever worden overhandigd en/of toegezonden (kenbaar gemaakt).

Naast de Algemene Voorwaarden is het van belang om in een heldere opdrachtomschrijving de taken en verantwoordelijkheden van de interim-manager/professional vast te leggen.

In situaties waarbij u genoodzaakt bent de Algemene (inkoop) Voorwaarden van uw opdrachtgever te accepteren raden wij u aan goed te beoordelen of deze Algemene Voorwaarden passend zijn voor uw werkzaamheden en een redelijk in verhouding tot uw opdracht staan met betrekking tot aansprakelijkheid voor fouten (risico). Raadpleeg in zo´n geval een specialist (jurist, branchevereniging).

(Het bovenstaande is geschreven uit verzekeringstechnisch oogpunt; het is geen juridisch advies op het gebied van aansprakelijkheid)

Hiscox of LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. Dit zijn gerenommeerde verzekeraars die zich specialiseren in het verzekeren onder meer professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Beroepspolis.nl kiest voor Hiscox en LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE omdat de producten duidelijk zijn toegesneden op de wensen en kenmerkende verzekeringsbehoeften van de doelgroep. De premies zijn concurrerend, de dekking is uitgebreid en het aanvraagproces heel eenvoudig.

Ja, dat kan. Alleen via Beroepspolis.nl kunt u de verzekering online aanvragen. Na de berekening kiest u ´Aanvragen´. Via een aantal eenvoudige stappen, geeft u digitaal akkoord. U kunt vervolgens de polis binnen een aantal werkdagen tegemoet zien.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Beroepen Menu

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.